Kramfors Släp & Fritid logo 4

Telefon

073 064 18 78

Besök oss

Spikgatan 6, Kramfors

Öppettider Butik

Mån - Fre: 9:00 - 15:00

Öppettider Telefon

Mån - Fre: 9:00 - 18:00

Telefon

073 064 18 78

Öppettider

Mån - Fre: 09:00 - 15:00

HYRESVILLKOR

Flow och Kramfors Släp & Fritid AB fr.o.m. 2018

1. BOKNING OCH BETALNING

1.1 Bokning

Bokning är bindande och Hyrestagaren är medveten om och accepterar att en betalningsförpliktelse uppstår vid bokningen.

1.2 Betalning

Betalning av hela hyresbeloppet sker i förskott och senast vid avhämtandet av Hyresobjektet.

1.3 Deposition

Hyresmannen erlägger en deposition som säkerhet för den

ersättningsskyldighet, som hyresmannen kan komma att ådraga sig enligt detta avtal.

1.4 Avbokning

Hyrestagaren har rätt att avboka släp utan betalningsförpliktelse fram till dagen för avtalad hyresperiod, och båt fram till 3 dygn före avtalad hyresperiod. Hyrestagaren ombes dock att avboka snarast möjligt om Hyrestagaren inte avser utnyttja bokningen. Om Hyrestagaren inte avbokat Hyresobjektet innan avtalad upphämtningstid har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren hela hyreskostnaden utan skyldighet att tillhandahålla Hyresobjektet för uthyrning.

1.5 Legitimationskrav

Hyrestagaren ska vid upphämtningen av Hyresobjektet kunna uppvisa giltig ID-handling.

2. ANVÄNDNING OCH ANSVAR

2.1 Användning

Hyresobjektet får endast användas av Hyrestagaren för dennes räkning och för sådana ändamål som Hyresobjektet normalt kan förväntas användas. Hyrestagaren är ansvarig för eventuella ytterligare förare som använder Hyresobjektet under Hyrestiden. Hyrestagaren förbinder sig att varken återuthyra objektet eller överlåta det på tredje man. För användning av Hyresobjektet utanför Norden krävs Uthyrarens föregående samtycke.

Vid hyra av båt hyrs objektet utan undantag ut som fritidsbåt.

Hyresmannen bär personligen ansvaret för båten och passagerarna under hela hyresperioden. Båten för ej användas för tävling, bogsering, transport av gods eller transport av passagerare mot betalning.

2.2 Lagar och Regler

Hyresobjektet får aldrig användas i strid med lag. Hyrestagaren ansvarar för att gällande lag, förordningar och föreskrifter rörande hyrd utrustning följs, t.ex. gällande parkerings- och sjöfartsbestämmelser. Hyrestagaren är ensamt ansvarig för och åtar sig att betala eventuella böter och andra avgifter för parkerings- eller trafikförseelser samt eventuella övriga kostnader (såsom vägskatter och dylikt). Parkeringsavgifter, böter samt vägskatter och dylika avgifter ska betalas omgående av Hyrestagaren. Om så inte sker debiteras, förutom avgiften, en expeditionskostnad på 50kr per förseelse.

2.3 Ansvar

Hyrestagaren är ensamt ansvarig för att tillse att produkter m.m. som transporteras med hjälp av Hyresobjektet sker på ett säkert sätt. Hyrestagaren är också ensamt ansvarig för att tillse att fordon som används tillsammans med Hyresobjektet är lämpligt att använda tillsammans med Hyresobjektet. Uthyraren ansvarar inte för eventuella skador på transporterade produkter m.m. eller på fordon som används tillsammans med Hyresobjektet.

2.4 Kompetens och erfarenhet

Hyresmannen skall äga tillräcklig kunskap för att kunna framföra det hyrda objektet på ett betryggande sätt. Skulle det under uthyrningsperioden visa sig, att hyresmannen ej är kapabel att handhava objektet på ett tillfredsställande sätt, äger uthyraren rätt att avbryta uthyrningen. Resterande hyressumma är därvid förverkad.

3. SKÖTSEL

3.1 Besiktning

Hyrestagaren ska själv besiktiga objektet innan användning påbörjas för att kontrollera att objektet inte har några skador som inte noterats av uthyraren. Under Hyrestiden har Uthyraren rätt att besiktiga Hyresobjektet, om Uthyraren har skälig anledning att befara att dess äganderätt satts i fara eller att Hyrestagarens användning medför risk för värdeminskning utöver vad som följer av normal användning.

3.2 Skötsel

Hyresmannen förbinder sig, att väl vårda hyresobjektet och tillhörande utrustning samt följa meddelade instruktioner och anvisningar. Hyrestagaren är skyldig att ersätta Uthyraren alla skador på Hyresobjektet som orsakats under Hyrestiden. Alla skador som uppkommer under Hyrestiden, eller eventuell förlust av Hyresobjektet och dess tillbehör, ska omedelbart anmälas till Uthyraren, och får under inga omständigheter repareras av Hyrestagaren själv utan Uthyrarens föregående samtycke.

4. FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Samtliga Hyresobjekt är helförsäkrade. Självrisken varierar men uppgår för samtliga hyresobjekt (med undantag för högfartskatamaranen) till maximalt 3500kr. Hyrestagaren ansvarar för att fordon som används tillsammans med Hyresobjektet är försäkrat. Vid skador som försäkringen inte täcker debiteras Hyrestagaren med den verkliga kostnaden för skador som uppkommit genom Hyrestagarens underlåtelse att följa de anvisningar som angivits i dessa Hyresvillkor, samt föreskrifter som utlämnats med Hyresobjektet, eller Hyrestagarens slarv eller vårdslöshet i övrigt, exempelvis genom att stödhjul eller ben inte fällts upp på korrekt sätt. Hyrestagaren svarar under Hyrestiden för samtliga böter eller kostnader som uppkommit till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser.

5. ÅTERLÄMNING

Senast vid hyrestidens utgång ska Hyrestagaren återställa Hyresobjektet till den plats där det hämtats, om inte annan plats överenskommits. Vid återlämningen ska objektet besiktas av Uthyraren, om möjligt tillsammans med Hyrestagaren.

Hyresobjektet ska vid återlämnandet vara rengjort samt i samma skick som vid avhämtandet, med undantag för normal förslitning. Om Hyresobjektet återlämnas i annat skick får Uthyraren vidta nödvändiga reparationer och rengöringsåtgärder på Hyrestagarens bekostnad. I samband med återlämnandet återbetalas depositionsavgiften, förutsatt att inget skadats eller saknas. Om Hyrestagaren ej återlämnar objektet vid kontrakterad plats, är denne ansvarig för samtliga kostnader och risker för återtransporten.

Om Hyrestagaren skulle vara förhindrad att återlämna objektet vid kontrakterad tidpunkt, måste Uthyraren underrättas om förseningen utan dröjsmål. Väder- eller trafikförhållanden kan ej åberopas som giltigt förfall.

Vid återlämnade av Hyresobjektet efter Hyrestidens utgång eller vid förlust av Hyresobjektet, har Uthyraren rätt att debitera Hyrestagaren tillkommande ersättning för hyra och kräva ersättning för eventuell skada. En förseningsavgift kommer att utgå enligt gällande prislista innebärande att Hyrestagaren blir skyldig att betala priset för det i storleksordningen närmast överliggande priserbjudandet som gäller för det aktuella Hyresobjektet. Vid förlust eller irreparabel skada på Hyresobjektet ska Hyrestagaren ersätta Uthyraren med ett belopp som motsvarar kostnaden för att införskaffa ett nytt objekt som är likvärdig med Hyresobjektet.

6. ÅTGÄRDER VID FEL, HAVERI, STÖLD ELLER OLYCKA

6.1 Anmälningsplikt

Uppstår under hyresperioden haveri eller förkommer skador på

utrustning skall uthyraren omedelbart underrättas och denne skall därvid lämna anvisningar om åtgärd. Det åligger hyresmannen att i händelse av brand ombord eller stöld av båten eller dess utrustning, omedelbart anmäla detta till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra förpliktelser enligt ovan, svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada. Hyresmannen är skyldig att ersätta varje förlust av utrustningsdetaljer eller skador på objektet, försåvitt dessa ej ersättes av försäkringen med avdrag för självrisk.

6.2 Avbrott

I händelse av tidsförlust orsakad av skada eller fel på objektet som ej är orsakat av Hyrestagaren ska uthyraren förse Hyresmannen med ett likvärdigt objekt samt kompensera i form av avdrag alternativt återbetalning på hyran motsvarande den förlorade tiden. Om inget objekt finns tillgängligt ska motsvarande hyresbelopp för den förlorade tiden återbetalas.

7. HÄVANDE OCH ÅNGERRÄTT

7.1 Uthyrarens hävningsrätt.

Om Uthyraren vid en sådan besiktning som görs under Hyrestiden enligt punkt 4.1 ovan, fastslår att dess äganderätt har eller kommer att sättas i fara eller det annars uppstått eller föreligger risk för värdeminskning utöver vad som följer av normalt brukande, och detta beror på Hyrestagarens oaktsamhet eller underlåtelse att följa Uthyrarens instruktioner för användning av Hyresobjektet i enlighet med dessa Hyresvillkor har Uthyraren rätt att häva Hyresvillkoren och Hyresavtalet med omedelbar verkan och utan rätt till ersättning för Hyrestagaren.

7.2 Hyrestagarens ångerrätt.

Om Hyrestagaren betalat in hyran eller delar av hyran i förskott har denne rätt att ångra sig och få hela beloppet återbetalat, fram till tidsangivelserna enligt punkt 2. Därefter har Uthyraren rätt att behålla alternativt debitera hela det avtalade hyresbeloppet. Under hyresperioden har Hyrestagaren rätt att ångra sig och återlämna Hyresobjektet innan hyrestidens slut. Om ej skälig orsak enligt punkt 6 finns, betalas inga pengar tillbaka.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att acceptera dessa Hyresvillkor godkänner Hyrestagaren att Uthyraren behandlar Hyrestagarens personuppgifter för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarata sina rättigheter enligt Hyresvillkoren och bokföringslagen.

De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall registreringsnummer.

Personuppgifterna används uteslutande i Uthyrarens verksamhet och uppgifterna lämnas inte ut till andra parter. Uppgifterna sparas i 7 år i enighet med bokföringslagen. Hyrestagaren har rätt att utan kostnad skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som behandlas om denne. Hyrestagaren har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter.

För betalning med kort används kortläsaren BABS Micro Paylink. Besök gärna Swedbanks hemsida för mer information om deras integritetspolicy. 

Uthyraren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om Hyrestagaren i anledning av dessa Hyresvillkor. Hyrestagaren kan kontakta Uthyraren på följande adress: Spikgatan 6, 87232 Kramfors, eller via telefon/epost: 073-0282571, info@flowweb.net.

9. TVIST

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor

skall parterna lösa genom  överenskommelse. Om parterna ej

enas skall tvisten avgöras av skiljemän enligt svensk lag.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild