Kramfors Släp & Fritid logo 4

Telefon

073 064 18 78

Besök oss

Spikgatan 6, Kramfors

Öppettider Butik

Mån - Fre: 9:00 - 15:00

Öppettider Telefon

Mån - Fre: 9:00 - 18:00

Telefon

073 064 18 78

Öppettider

Mån - Fre: 09:00 - 15:00

GDPR

Personuppgiftspolicy

Från den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts av den nya dataskyddsförordningen GDPR. GDPR ställer högre krav på hur organisationer och företag behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka dess hantering. Följande Policy gäller för företagen Kramfors Släp & Fritid AB och Flow Enskild Firma.

I vår policy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information var du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Kramfors Släp & Fritid AB

info@kramforsfritid.se

073-064 18 78

1. Information om personuppgifter

I denna personuppgiftspolicy är Kramfors Släp och Fritid AB med organisationsnummer 559161-2154  personuppgiftsansvarig. Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt personnummer, ditt namn, ditt telefonnummer, ditt registreringsnummer, uppgifter om bokningar samt köpinformation.

2. Behandling av personuppgifter

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas som behandling av dessa. Det gäller både vid automatiserade system och manuellt. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med bokning, förfrågningar, utskick av information, betalningar, hantering av reklamationer mm.

3. Personuppgifter som hanteras

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter. Det är uppgifter som t.ex. namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer, adressuppgifter, bokningsinformation samt övrig information som lämnats av dig.

4. Vad uppgifterna används till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

a. Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.

b. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.

c. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.

För att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund och för att tillhandahålla dig våra tjänster på bästa sätt. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna debitera dig enligt avtalet samt för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald.

Rättslig grund av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten a och Berättigat intresse enligt punkten c. Vårt berättigade intresse för behandlingen i denna del är att vi säkerställer betalning enligt avtalet med dig.

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om aktuella erbjudanden eller vid intresseförfrågningar.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åligger oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

Rättslig grund av ovan enligt följande: Rättslig förpliktelse enligt punkten b.

5. Hur vi samlar in uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du fyller i vårt kontaktformulär, i samband med att du lämnar en förfrågan eller intresseanmälan via e-post eller telefon, samt i samband med att du bokar, beställer samt köper en vara eller tjänst via e-post, telefon och/eller genom personligt besök hos oss. Vi kan även samla in personuppgifter i form av behandlingshistorik och behandlingsdata.

6. Hur länge uppgifterna sparas

Vi sparar inte personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha”, utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lagstiftning eller i avtal.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig finns sparade i ett system, men raderas i ett annat.

7. Till vem uppgifterna lämnas ut

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer

Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter. De personuppgifter vi kan komma att lämna ut till dessa är namn och leveransadress för de varor vi skickar, samt registreringsnummer vid beställning av reservdelar till släp.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Den informationen får du i denna policy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Din rätt att bli raderad förutsätter att uppgifterna inte längre behövs för det ändamålet, om du återkallar ditt samtycke att uppgifterna sparas, om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna har behandlats olagligt, eller om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära utdrag, du kan även begära rättelse, radering och/eller begränsning avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, ska en sådan begäran göras skriftligen och undertecknas av dig. Specificera dessutom vad begäran avser. Skicka begäran i ett brev till oss där du anger ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

9. Din rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss, har du i vissa fall rätt att få ut och ta med dig dina personuppgifter. För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar för att uppfylla avtalet vi har med dig eller med stöd av ett samtycke från dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om dataportabilitet göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

10. Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstberättigande krävs för tillgång till samtliga av våra digitala system som hanterar personuppgifter.

11. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regler bör du anmäla detta till oss så snart som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

13. Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

14. Kontaktuppgifter:

Kramfors Släp & Fritid AB

Spikgatan 6

87232 Kramfors

073-064 18 78

info@kramforsfritid.se

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild